wǎngzhǐ de hànzì

Wǒ de zhōngguó péngyǒu shuō, tāmen xiě míngzì de pīnyīn zài hùzhào shàng, ér bù xiě hànzì.

Wǒ zhīdào tāmen huì xiě wǎngzhǐ de pīnyīn, wǒ hàoqí tāmen huì bù huì xiě wǎngzhǐ de hànzì?


网址的汉字


我的中国朋友说,他们写名字的拼音在护照上,而不写汉字。

我知道他们会写网址的拼音,我好奇他们会不会写网址的汉字?hanzi urls


My Chinese friend said they write their names in pinyin on their passport, not in hanzi.

I know they can write pinyin URLs, I wonder, can they write URLs in hanzi?

No comments: