xīnniáng -- dì èr bùfèn

xin niang - bride

Xīnniáng yǒu liǎng gè hànzì. Dì yī hànzì shì 'xīn' ér dì èr hànzì shì 'niang'. Yuányīn shì jiéhūn hòu, tā chéngwéi xīn de nǚrén ma?


新娘 -- 第二部分


新娘有两个汉字。第一汉字是「新」而第二汉字是「娘」。原因是结婚后,她成为新的女人吗?the bride -- part two


In Chinese language, bride is drawn using two characters. First character is new while second character is woman. Is it because after wedding, she becomes a new woman?

No comments: