wǒ bù xǐhuan húzi

Wǒ bù xǐhuan kàn nánrén de húzi, húxū, cānjù guì hé chákǒu. Wúlùn duōme zhěngqí gānjìng, yǒu nàgè shǐ nánrén kàn qǐlái péngtóugòumiàn.


我不喜欢胡子


我不喜欢看男人的胡子,胡须,餐具柜和茬口。无论多么整齐干净,有那个使男人看起来蓬头垢面。i dislike mustaches


I don't like seeing mustaches, beards, sideboards or even stubbles on men. Having them makes men look unkempt, no matter how well-groomed he actually is.

No comments: