wǒ de bàn shì, dàjiāmen

Wǒ qǐng wǒ de píngmiàn shèjì shī bá chū kuài shǎn jìyì tǐ cí dié jī. Dàn tā què bá diàole wǒ de diànnǎo diànyuán xiàn. =.=


我的办室,大家们


我请我的平面设计师拔出快閃記憶體磁碟機。但他却拔掉了我的电脑电源线。 =.=my workplace, ladies and gentlemen


I asked the graphic designer to unplug the flash drive. He unplug my computer's power cable instead. =.=

No comments: