liàn jīròu

weight

Jǐ zhōu qián wǒ mǎile liǎng gè yǎlíng, měi gè zhòng yī gōngjīn. Xiànzài wǒ yīzhōu yòng yǎlíng xùnliàn sāncì. Wǒ xīwàng bùjiǔ jiù néng kàn dào jiéguǒ!


练肌肉


几周前我买了两个哑铃,每个重壹公斤。现在我一周用哑铃训练三次。我希望不久就能看到结果!weight training


A few weeks ago I bought two dumbbells, one kg each. I've been using them three times a week now. I hope to see results soon!

No comments: