tú zhǐjiǎ mèng

manicured nails

Zuótiān wǒ mèng jiàn yīgè nǚhái gěi wǒ tú zhǐjiǎ. Dāng tā bǎ tòumíng sè de zhǐjiǎ yóu tú zài wǒ de zhǐjiǎ shí zhǐjiǎ yóu yǐjīng yòng wánliǎo.


涂指甲梦


昨天我梦见一个女孩给我涂指甲。当她把透明色的指甲油涂在我的指甲时指甲油已经用完了。dreamt of manicure


Last night I dreamt I was given manicure by a girl. She was painting my nails with transparent color when the liquid ran off.

No comments: