xìjù huà

Wǒ àirén shuō, zuó wǎn wǒ shuìjiào de shíhòu yòu dǎhān yòu shuō mènghuà de. 'Wǒ shuōle shénme huà?' wǒ wèn tā.

'Qīn'ài de, bié líkāi wǒ!'

A, tài xìjù huà ba!


戏剧化


我爱人说,昨晚我睡觉的时候又打鼾又说梦话的。「我说了什么话?」我问他。

「亲爱的,别离开我!」

啊,太戏剧化吧!soap opera


My lover said I snored and talked in my dream last night. "What did I say?" I asked him.

"My love, do not leave me."

Too soap opera-like!

No comments: