wā bíkǒng

nose picking

Jīntiān zǎoshang wǒ wèn wǒ àirén rén shìfǒu shì wéiyī de wā bíkǒng de bǔrǔ dòngwù. Tā shuō tā bù zhīdào. Yǒu shuí zhīdào ma?


挖鼻孔


今天早上我问我爱人人是否是唯一的挖鼻孔的哺乳动物。他说他不知道。有谁知道吗?nose-picking


This morning I asked my lover whether humans are the only mammals that pick their nose. He answered that he didn't know. Do any of you know?

No comments: