huǎngrándàwù

Thelma, bié zài wèn nǐ péngyǒu shēngmìng de yìyì shì shénmeliǎo. Rúguǒ tāmen zhīdào, dāngrán gào huì sù nǐle. Tāmen bùshì nǐ péngyǒu ma?


恍然大悟


Thelma,别再问你朋友生命的意义是什么了。如果他们知道,当然告会诉你了。他们不是你朋友吗?sudden realization


Thelma, stop asking your friends what the meaning of life is. If they knew, they would've told you by now. Aren't they all your friends?

No comments: