gěi liǎng gèrén zuòméi de hòuguǒ...

matchmaking

Nǐmen liǎ mā de wèishéme bùduàn fā duǎnxìn gěi wǒ, zìjǐ qù yǔ duìfāng liáotiān!


给两个人做媒的后果。。。


你们俩妈的为什么不断发短信给我,自己去与对方聊天!after matchmaking two persons...


Wth you two keep texting me, go text e.o instead!

No comments: