bèn de xián dàn

salted eggs

Wǒ àirén yǒushí tài kě'àile ba. Zuótiān tā mǎile yīgè xián yādàn zhǔnbèi wǔcān shíjiān chī. Tā pāi pāi nà fàng zài róngqì de dàn, shuō: "Bàituō nǐ, bié fūhuà."

>_<


笨的咸蛋


我爱人有时太可爱了吧。 昨天他买了一个咸鸭蛋准备午餐时间吃。他拍拍那放在容器的蛋,说:"拜托你,别孵化。"

>_<silly salted egg


My lover is sometimes too cute. Yesterday he bought a salted egg to eat later at lunchtime. Patting the egg laid on a container, he spoke toward it: "Please don't hatch."

>_<

No comments: