hànzì 'fēi'

jieshangxiaochi.blogspot.com

Nǐ bù juédé hànzì “fēi” hěn xiàng yī zhǐ fēngniǎo zài hē huāmì ma? Nǐ yě kěyǐ bǎ tuī tè de biāozhì shuǐpíng fānzhuǎn yīxià, tā huì hěn xiàng zhège hànzì.


汉字「飞」


你不觉得汉字「飞」很像一只蜂鸟在喝花蜜吗?你也可以把推特的标志水平翻转一下,它会很像这个汉字。fly, the chinese character


The Chinese character 'fly' is very similar to a hummingbird feeds on nectar, don't you think? You can also swap a Twitter logo horizontally and it will be very similar to this Chinese character.

No comments: