mìmì de lǐwù

dress

Shì shuí tōutōu gěi wǒ jì láile yītiáo qún zǐ zuòwéi lǐwù ne? Qǐng zhàn chūlái. Rúguǒ wǒ zhīdào shì shuí zuòle zhè jiàn shì wǒ huì hěn gāoxìng de shōu xià zhège lǐwù de!


秘密的礼物


是谁偷偷给我寄来了一条裙子作为礼物呢?请站出来。 如果我知道是谁做了这件事我会很高兴地收下这个礼物的!secret gift


Okay whoever secretly sent me a dress as a gift now please stand up (please stand up, please stand up). A gift would be received gladly if I know who had sent it.

No comments: