bǐyǒu -- dì èr bùfèn

chinese stamp

Nǐmen zhīdào ma? Dú diànnǎo shūrù de hànyǔ wénzhāng bǐ shǒuxiě de hànyǔ wénzhāng gèng róngyì.


笔友 -- 第二部分


你们知道吗?读电脑输入的汉语文章比手写的汉语文章更容易。pen friend -- part two


Do you know that reading computer-generated Chinese characters is easier than reading those that is written by humans?

No comments: