M&M's

M&M's chocolate

Wǒ zhàn zài M&M jíxiáng wù páng pāile zhāng zhàopiàn, ránhòu wǒ gěi wǒ de péngyǒu kàn.

Tā shuō: "Liǎng rénwù zhǎng de dōu yīyàng a!"

=__= Zhēnshi de, kàn lái yòu yào jiéshíle!


M&M's


我站在M&M吉祥物旁拍了张照片,然后我给我的朋友看。

他说:「两人物长的都一样啊!」

=__= 真是的,看来又要节食了!M&M's


I showed a friend a picture of me standing side by side with the gigantic red M&M's mascot.

"You two are similar," he said.

=__= Really, it seems I have to go on a diet!

No comments: